Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Polityka prywatności

Mając na uwadze treść art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że: 

 1. Niniejsza strona internetowa (dalej zwana „stroną internetową”) została udostępniona przez spółkę prawa handlowego pod firmą Apartamenty Wisła Głębce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (zwana dalej również „Spółką”).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka, posiadająca adres: ul. Nad Wisłą 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000925911 (zwana dalej „Spółką”).  
 3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Nad Wisłą 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice,

2) elektronicznie w drodze e-mail: poczta@wislanewzgorza.pl

3) telefonicznie: 32 215 58 48

 1. Za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej zbierane są informacje podane dobrowolnie przez Państwa, jako użytkowników, do których należą: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie tych danych skutkować może zapisywaniem informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, będące małymi plikami tekstowymi, stanowiącymi dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej przez oprogramowanie – przeglądarkę internetową.

Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb, zapamiętując jego preferencje ustawień. Są one przez nas stosowane, aby zagwarantować Państwu komfort korzystania z naszej witryny, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ i rodzaj urządzenia, na którym użytkownik korzysta z serwisu, rozdzielczość ekranu urządzenia, kraj użytkownika/lokalizację, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Państwa potrzeb.  

W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). 

Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. 

 1. Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych osobowych: 
 1. dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer strony – adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej; 
 2. dane osobowe podane w formularzach kontaktowych strony – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; 
 3. dane osobowe zawarte w treściach wiadomości przesyłanych za pośrednictwem strony lub bezpośrednio na podany na stronie adres e-mail.

6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu: 

 1. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umów zgodnych z ofertą prezentowaną na naszej stronie internetowej; działania te polegają w szczególności na umówieniu terminu spotkania lub zainicjowania dalszej korespondencji w celu zawarcia umów zgodnych z naszą ofertą; w następstwie tych działań może dojść do zawarciu przedmiotowych umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. bieżącego kontaktu w związku z przedstawieniem oferty, odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy, tj. prowadzenie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z zapytaniami o przedmiot oferty (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. odpowiedzi na skierowane przez Państwa pytania, powiadomienia o naszej ofercie lub aktualnościach – jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej w innym celu niż wskazany pod lit. a) lub b) i wyrazicie na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 1. Odbiorami danych Państwa danych osobowych mogą być:
 1. upoważnieni do tego pracownicy Spółki; 
 2. podmioty, świadczące na rzecz Spółki usługi prawne i rachunkowe;
 3. notariusze, przed którymi zawierane będą umowy zgodne z naszą ofertą;
 4. inne uprawnione na podstawie prawa podmioty.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1.   prawo do dostępu do danych osobowych, 
 2.   prawo do sprostowania danych osobowych, 
 3.   prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO, 
 4.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 5.   prawo od przenoszenia danych osobowych – w przypadkach, o których mowa w art. 20  RODO,
 6.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO,
 7.  prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Decyzje w sposób zautomatyzowany nie będą podejmowane wobec Państwa, a Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
 3. W celu aktualizacji oraz udoskonalania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Spółka uprawniona jest do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 1. Zmiany obwiązują z chwilą udostępnienia tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej.